Výsledky

Lipomodelace prsu představuje největší pokrok v plastické, rekonstrukční a estetické chirurgii prsu za posledních 10-20 let. Touto technikou lze dosáhnout jedinečných výsledků, co se týče kvality, konzistence a přirozenosti tvaru prsu. Zdravý prs je po většinu života ženy převážně tukovou tkání. Výsledný přirozený vzhled prsu není proto nijak překvapující. Výsledné množství jizev je minimální. Technika lipomodelace proto rychle upevňuje svoje místo v plastické, rekonstrukční a estetické chirurgii prsu. Stále častěji se uplatňuje na renomovaných pracovištích po celém světě. Stále ale přibývá vědeckých prací potvrzujících jedinečnost, opodstatněnost, malou invazivitu, dlouhodobé výsledky a bezpečnost techniky.

Kombinace lalokové plastiky latissimus dorsi a lipomodelace umožňuje u většiny pacientek po mastektomii zrekonstruovat prs dostatečně veliký z čistě autologní (tělu vlastní) tkáně bez nutnosti použití implantátu. Sval laloku vytváří příhodnou "kostru" pro přihojení tuku. Tímto se odstraňuje dříve uváděná hlavní nevýhoda rekonstrukce prsu lalokem latissimus dorsi oproti rekonstrukcím pomocí břišních laloků. Pro řadu pacientek se tak tento způsob rekonstrukce stává metodou volby pro svoji vysokou spolehlivost a nízkou celkovou zátěž pacienta.

Analogicky může být lipomodelace vhodnou doplňkovou metodou u pacientek po rekonstrukci prsu implantátem. Implantát je nutné z různých důvodů často vyměnit (např. kapsulární kontraktura). Lipomodelace tak zlepšuje kvalitu rekonstrukce; tvar dekoltu a v dlouhodobém hledisku může omezit vznik kapsulární kontraktury. Podobně může lipomodelace zlepšit výsledek rekonstrukcí prsu břišními laloky (TRAM a DIEP) - odstranit nepravidelnosti; doplnit dekolt a umožňuje získat přirozenější tvar rekonstruovaných prsou.

Rekonstrukce prsu (po mastektomii) lipomodelací samotnou je vhodná pro pacientky s menšími prsy, anebo pro pacietnky, které z jiných důvodů odmítají rekonstrukcí prsu lalokovou plastikou nebo implantátem a které jsou současně ochotny podstoupit více etap fat-graftingu. V posledních letech se tato technika více rozvíjí vzhledem k možnostem předoperační vakuové expanze prsu (systém BRAVA). Tato technika se zdá být slibná u dobře indikovaných pacientů.

Lipomodelací lze úspěšně řešit následky konzervativní chirurgické léčby karcinomu prsu s následnou radioterapií u dobře indikovaných pacientek.

Lipomodelace se začíná rychle uplatňovat v léčbě vrozených malformací hrudníku a prsu. U Polandova syndromu lipomodelace přináší nevídaný pokrok. Lze ji dosáhnout nepřekonatelné výsledky, dlouhodobě stabilní tvar a velikost prsu, jeho přirozenou konzistenci a minimální množství jizev. Velmi pravděpodobně bude technika lipomodelace znamenat revoluci v léčbě těžkých případů tohoto vrozeného postižení. Podobně se začíná lipomodelace progresivně uplatňovat v léčbě lehkých a středně těžkých forem pectus excavatum. Při řešení těžších stupňů těchto deformit je vhodné kombinovat více rekonstrukčních metod, např. s implantátem. V neposlední řadě představuje lipomodelace novou léčebnou alternativu v léčbě tuberózních prsou, kde přináší bezkonkurenční a permanentní výsledky bez nevýhod spojených s užitím implantátů u těchto mladých pacientek. Pozoruhodných výsledků je dosahováno i u pacientek s jednostrannou vrozenou hypotrofií a s výraznou asymetrií prsou. Lipomodelace je i v tomto případě ideální metodou k dosažení symetrie, opět bez nutnosti použití implantátu. V tomto případě nelze dokonce pomocí implantátů skutečné symetrie ani dosáhnout, anebo dosažený stupeň symetrie není trvalý. Implantát je navíc ve většině případů během života pacientky vhodné a někdy i nutné vyměnit.

V estetické chirurgii je lipomodelace rovněž přináší excelentní výsledky. Zajímavé je její použití u drobnějších asymetrií prsu. Oboustranná augmentace prsou lipomodelací (někdy označována i jako lipoaugmentace nebo zvětšení prsou vlastním tukem) je vhodná pro pacientky, které si přejí spíše mírné zvětšení prsou. Potom lze dosáhnout velmi přirozených výsledků kdy i oko zkušeného plastického chirurga nemusí rozpoznat na prsou prodělanou operaci. Požadavek na velikost zvětšení však musí být jasně stanoven již při první konzultaci. Pokud si pacientka přeje značné zvětšení prsou, metoda lipomodelace pro ni není vhodná. Lepší je v tomto případě setrvat i klasické metody zvětšení prsu implantáty (většina pacientek není totiž ochotna podstoupit a uhradit 2 etapy lipomodelace). Nakonec je lipomodelace zajímavým nástrojem při sekundárních operacích na prsou, kdy se řeší následky předchozích estetických operací. Pokud jsou pacientky nespokojeny, často mění před sekundární operací jiného lékaře. Pro některé z těchto případů může být lipomodelace velmi přínosná alternativa a mnohdy může vrátit pacientkám úsměv do tváře.